Dnes je: 28.01.2023
Meniny má: Alfonz

 

Vážení podielnici, v predchádzajúcich dňoch Vám bola, resp. bude doručená zásielka z Okresného súdu Poprad vo veci žaloby Štátnych lesov Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, spisová značka 17C/10/2022. Na základe žiadosti podielnikov Okresný súd Poprad Vám bude postupne zasielať prílohy k žalobe. Na zaslané prílohy netreba žiadnym spôsobom reagovať.

Výbor pozemkového spoločenstva o ďalšom priebehu konania Vás bude informovať. 

      

                            Ing. Pavol Jančík

    predseda PS Urbár Štrba

 

 

 

Pozemkovému spoločenstvu Urbáru Štrba bol na základe predloženej žiadosti zo septembra 2015 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka. Následne s účinnosťou od 4.6.2016 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a PSU Štrba o Zmluva poskytnutí NFP č. 084PO030011. Znenie zmluvy je uverejnené na:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2479590&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Projekt rieši komplexne situáciu, ktorá vznikla po pôsobení biotických a abiotických škodlivých činiteľov – po kalamite, ktoré postihla naše lesné pozemky v minulých rokoch. Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané najmä na obnovu lesných pozemkov – prvé, ale aj opakované zalesňovanie, vrátane čistenia plôch po ťažbe. Ďalej sú podporené činnosti zamerané na práce pri ochrane mladých lesných porastov proti zveri a burine a na vykonanie prvých výchovných zásahov. Platnosť schváleného projektu je na obdobie rokov 2015 – 2018. Celková schválená výška nenávratného finančného príspevku je 297 647,92 €.

 


Vážení podielnici, v predchádzajúcich dňoch Vám bola, resp. bude doručená zásielka z Okresného súdu Poprad vo veci žaloby Štátnych lesov Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, spisová značka 17C/10/2022. Na základe žiadosti podielnikov Okresný súd Poprad Vám bude postupne zasielať prílohy k žalobe. Na zaslané prílohy netreba žiadnym spôsobom reagovať.

         Výbor pozemkového spoločenstva o ďalšom priebehu konania Vás bude informovať. 

        


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.