Dnes je: 14.06.2024
Meniny má: Vasil

P O Z V Á N K A

 

Výbor PSUŠ  pozýva všetkých svojích členov na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva URBÁR Štrba, ktoré sa bude konať dňa 24. marca 2024 (nedeľa) o 1400 hod. v sále kultúrneho domu v Štrbe.  Začiatok prezentácie je od 1230 hod.

 

PROGRAM:

1.Otvorenie

2.Voľba predsedu rokovania, pracovných komisií – mandátovej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Správa o činnosti výboru za obdobie od posledného zhromaždenia

4. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej uzávierky za rok 2023 a návrhu podielu člena spoločenstva na zisku určeného na      rozdelenie medzi členov spoločenstva

5.Správa dozornej rady

6.Plán činnosti a hospodárenia spoločenstva na rok 2024

7.Diskusia

8.Prerokovanie a prijatie uznesenia zo zhromaždenia 

9.Ukončenie zhromaždenia 

Účasť všetkých vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, vzhľadom na program zhromaždenia je nutná. Každý člen PSUŠ, ktorý sa  osobne zúčastní na  zhromaždení  obdrží  po ukončení  zhromaždenia v hotovosti 10 €. V prípade, že sa zhromaždenia osobne nezúčastnite, môžete zastupovaním splnomocniť inú oprávnenú osobu, ktorou môže byť člen PSUŠ, alebo dedič v prvom rad

Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

 

                            Ing. Pavol Jančík

    predseda PS Urbár Štrba

 

 

 

Pozemkovému spoločenstvu Urbáru Štrba bol na základe predloženej žiadosti zo septembra 2015 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka. Následne s účinnosťou od 4.6.2016 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a PSU Štrba o Zmluva poskytnutí NFP č. 084PO030011. Znenie zmluvy je uverejnené na:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2479590&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Projekt rieši komplexne situáciu, ktorá vznikla po pôsobení biotických a abiotických škodlivých činiteľov – po kalamite, ktoré postihla naše lesné pozemky v minulých rokoch. Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané najmä na obnovu lesných pozemkov – prvé, ale aj opakované zalesňovanie, vrátane čistenia plôch po ťažbe. Ďalej sú podporené činnosti zamerané na práce pri ochrane mladých lesných porastov proti zveri a burine a na vykonanie prvých výchovných zásahov. Platnosť schváleného projektu je na obdobie rokov 2015 – 2018. Celková schválená výška nenávratného finančného príspevku je 297 647,92 €.

 


P O Z V Á N K A 

Výbor PSUŠ Vás pozýva na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva URBÁR Štrba, ktoré sa bude konať dňa 24. marca 2024 (nedeľa) o 1400 hod. v sále kultúrneho domu v Štrbe.  Začiatok prezentácie je od 1230 hod.

 

 

        


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.