Dnes je: 17.08.2022
Meniny má: Milica

Pozemkovému spoločenstvu Urbáru Štrba bol na základe predloženej žiadosti zo septembra 2015 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka. Následne s účinnosťou od 4.6.2016 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a PSU Štrba o Zmluva poskytnutí NFP č. 084PO030011. Znenie zmluvy je uverejnené na:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2479590&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Projekt rieši komplexne situáciu, ktorá vznikla po pôsobení biotických a abiotických škodlivých činiteľov – po kalamite, ktoré postihla naše lesné pozemky v minulých rokoch. Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané najmä na obnovu lesných pozemkov – prvé, ale aj opakované zalesňovanie, vrátane čistenia plôch po ťažbe. Ďalej sú podporené činnosti zamerané na práce pri ochrane mladých lesných porastov proti zveri a burine a na vykonanie prvých výchovných zásahov. Platnosť schváleného projektu je na obdobie rokov 2015 – 2018. Celková schválená výška nenávratného finančného príspevku je 297 647,92 €.

 


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.