Dnes je: 21.06.2021
Meniny má: Alojz

Zrušenie zhromaždenia podielnikov PS Urbár Štrba

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba oznamuje svojím podielnikov, že na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa nariaďuje zákaz organizovať hromadné spoločenské podujatia, ruší termín konania riadneho zhromaždenia podielníkov, ktoré sa malo konať dňa 22.03.2020 v sále kultúrneho domu v Štrbe.

Náhradný termín konania zhromaždenia bude podielnikom oznámený novou pozvánkou. 

 

Žiadame podielnikov urbáru a občanov obce Štrba, aby o prijatom opatrení informovali svojich známych, ktorí bývajú mimo obce Štrba.

 

 Ing. Pavol Jančík

predseda PS Urbár Štrba

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor PSUŠ Vás pozýva na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva URBÁR Štrba, ktoré sa bude konať dňa 22. marca 2020 (nedeľa) o 1400 hod. v sále kultúrneho domu v Štrbe.  Začiatok prezentácie je od 1230 hod.

PROGRAM:

1.      Otvorenie

2.      Voľba predsedu rokovania, pracovných komisií – mandátovej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Správa o činnosti výboru za obdobie od posledného zhromaždenia

4.      Správa o hospodárení, schválenie účtovnej uzávierky za rok 2019 a návrhu podielu člena spoločenstva na zisku určeného na rozdelenie medzi členov spoločenstva

5.      Správa dozornej rady

6.      Plán činnosti a hospodárenia spoločenstva na rok 2020

7.      Diskusia

8.      Prerokovanie a prijatie uznesení z zhromaždenia

9.      Ukončenie zhromaždenia 

Účasť všetkých vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, vzhľadom na program zhromaždenia je nutná. Každý člen PSUŠ, ktorý sa osobne zúčastní na zhromaždení obdrží  po ukončení zhromaždenia v hotovosti 10 EUR. V prípade, že sa zhromaždenia osobne nezúčastnite, môžete zastupovaním splnomocniť inú oprávnenú osobu, ktorou môže byť člen PS, alebo dedič v prvom rade, ale bez nároku na vyplatenie finančnej hotovosti za splnomocňujúceho.

Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

 

 

 

Pozemkovému spoločenstvu Urbáru Štrba bol na základe predloženej žiadosti zo septembra 2015 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka. Následne s účinnosťou od 4.6.2016 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a PSU Štrba o Zmluva poskytnutí NFP č. 084PO030011. Znenie zmluvy je uverejnené na:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2479590&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Projekt rieši komplexne situáciu, ktorá vznikla po pôsobení biotických a abiotických škodlivých činiteľov – po kalamite, ktoré postihla naše lesné pozemky v minulých rokoch. Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané najmä na obnovu lesných pozemkov – prvé, ale aj opakované zalesňovanie, vrátane čistenia plôch po ťažbe. Ďalej sú podporené činnosti zamerané na práce pri ochrane mladých lesných porastov proti zveri a burine a na vykonanie prvých výchovných zásahov. Platnosť schváleného projektu je na obdobie rokov 2015 – 2018. Celková schválená výška nenávratného finančného príspevku je 297 647,92 €.

 


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.